header foto
 

FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
  Bestuur  Aantal vragen: 1
 Accommodatie  Aantal vragen: 2
 Afkortingen en termen bij MHCC  Aantal vragen: 2
 Communicatie  Aantal vragen: 1
 Feesten  Aantal vragen: 1
 Gevonden voorwerpen  Aantal vragen: 1
 Helpdesk website  Aantal vragen: 5
 Jongste Jeugd  Aantal vragen: 4
 Reglementen  Aantal vragen: 1
 Scheidsrechter  Aantal vragen: 1
 Sponsoring  Aantal vragen: 1
 Vertrouwenspersoon  Aantal vragen: 1
 Vragen voordat je lid wordt  Aantal vragen: 2
 Vrijwilliger  Aantal vragen: 1
 Wedstrijden  Aantal vragen: 2

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Reglementen
HUISHOUDELIJK REGLEMENT MHCC 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT MHCC
Ingevolge artikel 21 van de Statuten, gedateerd 2 juli 1997, geeft de Mixed Hockey Club Castricum hierbij uitvoering aan het Huishoudelijk Reglement. Dit huishoudelijk Reglement is een aanvulling op de Statuten en ter uitvoering van zaken die nadere regeling behoeven.

Artikel 1
De Statuten van de Mixed Hockey Club Castricum (kortheidshalve aan te duiden met: MHCC) zijn altijd leidend en gaan boven het Huishoudelijk reglement. Bij wijzigingen der Statuten zal eventueel het Huishoudelijk Reglement hierop moeten worden aangepast.

Artikel 2: Tenue
Het tenue van de vereniging is een oranje shirt met blauwe bies, donkerblauwe broek of rok en oranje kousen.

Artikel 3: Leden en Donateurs
Met verwijzing naar en in aanvulling op artikel 4 van de Statuten
Lid 1
De vereniging bestaat uit seniorleden, juniorleden, ereleden en leden van verdienste.
Lid 2
 • Juniorleden zijn zij, die vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar jonger zijn dan 18 jaar en worden nader onderscheiden in:
 • Juniorleden A: dit zijn juniorleden, die vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar 16 of ouder zijn, maar nog geen 18 jaar;
 • Juniorleden B: dit zijn juniorleden, die vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar 14 of ouder zijn, maar nog geen 16 jaar;
 • Juniorleden C: dit zijn juniorleden, die vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar 12 of ouder zijn, maar nog geen 14 jaar;
 • Juniorleden D: dit zijn juniorleden, die vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar 10 of ouder zijn, maar nog geen 12 jaar;
 • Juniorleden E: dit zijn juniorleden, die vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar 8 of ouder zijn, maar nog geen 10 jaar;
 • Juniorleden F: dit zijn juniorleden, die vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar 6 of ouder zijn, maar nog geen 8 jaar;
 • Guppen zijn juniorleden, die vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar nog geen 6 jaar zijn.
Lid 3
Naast leden kent de vereniging ook donateurs. Dit zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die zich als zodanig hebben aangemeld en zich bereid hebben verklaard de vereniging uitsluitend door een financiële bijdrage te steunen.
Donateurs hebben recht op toegang tot het gesloten gedeelte van de website en ontvangen daartoe een wachtwoord. Donateurs mogen na aanmelding de algemene vergadering bijwonen, maar hebben daarin geen stemrecht.
Het bestuur beslist per individueel geval over de toelating van een donateurs en over de voorwaarden van die toelating, waarbij in ieder geval geldt dat de financiële bijdrage waarmee de donateur de vereniging steunt ten minste € 50,= (zegge: vijftig euro) per boekjaar dient te bedragen.
Lid 4
Daarnaast kent de vereniging nog de navolgende categorieën leden:
Studentenleden, natuurlijke personen die zich hebben aangemeld in combinatie met een trainingslidmaatschap bij een andere vereniging;
Trimleden, natuurlijke personen die zich hebben aangemeld voor het trimhockey;
Trainingsleden, natuurlijke personen die uitsluitend trainingen bezoeken;
Buitenleden, natuurlijke personen die naast de deelname aan trainingen het recht hebben om aan maximaal tien competitiewedstrijden per seizoen deel te nemen.
Voor zover in dit huishoudelijk reglement wordt gesproken over seniorlid of juniorlid, worden de in dit lid genoemde leden daaronder begrepen.

Artikel 4: Wijze Aanmelden Leden, Voorwaarden Toelating
Met verwijzing en in aanvulling op Artikel 5 der Statuten
Lid 1
Een natuurlijk persoon die seniorlid of juniorlid wenst te worden van de vereniging dient een door het bestuur te verstrekken inschrijfformulier op de site geheel ingevuld en ondertekend in te dienen bij de secretaris van het bestuur of een daartoe door het bestuur aangewezen persoon. Hieraan gelijk gesteld is een elektronische aanmelding via het webformulier op de website.
Minderjarigen kunnen alleen worden toegelaten als juniorlid indien het inschrijfformulier wordt mede ondertekend door hun wettige vertegenwoordiger. Zo spoedig mogelijk na het indienen van
de aanvraag ontvangt de aanvrager van of namens het bestuur schriftelijk bericht over diens al dan niet toelating als lid van de vereniging. In geval van niet toelating wordt de reden daarvan vermeld.
Lid 2
Nieuwe seniorleden en juniorleden dienen eenmalig een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen bedrag aan entreegeld te betalen.
Lid 3
Voor diegenen die gedurende het verenigingsjaar (beginnend op 1 juli en eindigend op 30 juni daaropvolgend) seniorlid of juniorlid worden, geldt dat zij, indien zij lid worden voor 1 januari van het betreffende boekjaar, de volledige contributie verschuldigd zijn. Indien zij seniorlid of juniorlid worden vanaf 1 januari van het betreffende verenigingsjaar, zijn zij de helft van de contributie verschuldigd.
Lid 4
Nieuwe seniorleden die al eerder lid van de vereniging zijn geweest, dienen bij hernieuwde aanmelding een door het bestuur vast te stellen bedrag aan administratiekosten te betalen.
Lid 5
Elk lid (of diens wettige vertegenwoordiger) wordt geacht naar redelijkheid vrijwilligerstaken voor de vereniging te verrichten. Bij de uitvoering van deze vrijwilligerstaken is de wettelijk vertegenwoordiger gebonden aan de reglementen van de KNHB en MHCC.

Artikel 5: Ledenregistratie
Lid 1
De secretaris van het bestuur draagt middels de ledenadministratie zorg voor een register bij waarin de namen en de adressen van de leden worden bijgehouden.
Lid 2
Ieder lid is verplicht bij wijziging van zijn adres hiervan onverwijld de ledenadministratie schriftelijk in kennis te stellen. Eventuele kosten die door de vereniging moeten worden gemaakt om een adreswijziging op een andere wijze te achterhalen, worden op het desbetreffende lid verhaald.
Lid 3
De secretaris van het bestuur draagt er zorg voor dat de leden tijdig worden aan- en afgemeld bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond.

Artikel 6: Boekjaar
Lid 1
Het boekjaar van de vereniging wordt gelijkgesteld met het verenigingsjaar en loopt van 1 juli tot en met 30 juni daaropvolgend.

Artikel 7: Einde Lidmaatschap
Met verwijzing en in aanvulling op Artikel 8 der Statuten
Lid 1
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, derhalve uiterlijk voor 1 mei. De opzegging dient schriftelijk te geschieden naar het postadres van de vereniging of per email naar [email protected]. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
Lid 2
Het bestuur kan op grond van medisch advies dan wel van andere, naar het oordeel van het bestuur, afdoende redenen dispensatie verlenen inzake de bepalingen inzake opzegging door het lid.

Artikel 8: Contributie
Met verwijzing en in aanvulling op artikel 13 van de Statuten 
Lid 1
De contributienota's worden bij aanvang van het boekjaar per email verzonden onder toezicht van de penningmeester van het bestuur. De betalingstermijn is vastgesteld op dertig dagen na verzending van de contributienota.
Lid 2
De vereniging biedt de seniorleden en juniorleden de mogelijkheid aan hun
contributieverplichtingen te voldoen door middel van een automatische incasso. Hiertoe wordt aan deze leden een formulier ter beschikking gesteld met behulp waarvan zij de vereniging doorlopend kunnen machtigen tot wederopzegging tot het incasseren van de contributie.
Administratiekosten zijn bij deze wijze van betaling niet verschuldigd.
Lid 3
Nieuwe seniorleden en juniorleden,verlenen door het aangaan van het lidmaatschap,toestemming tot het uitvoeren van incasso voor de jaarlijkse contributie alsmede eenmalig het entreegeld.
Lid 4
Bij de automatische incasso, op èèn adres, bestaat de mogelijkheid, als het totaal verschuldigde bedrag boven de € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) uitkomt, in twee gelijke maandelijkse termijnen worden geïncasseerd, waarvan de eerste vervalt dertig dagen na verzending van de contributienota en de laatste twee maanden daarna.
Lid 5
Indien de bank, om welke reden dan ook, afgeschreven gelden storneert op de rekening van het lid dat een machtiging heeft afgegeven zal de vereniging alsnog een contributienota verzenden teneinde het lid in de gelegenheid te stellen aan zijn betalingsverplichting te voldoen. In dat geval wordt de vervaldatum gesteld op één maand na de verzenddatum.
Na het verstrijken van deze vervaldatum kan, indien betaling niet heeft plaatsgevonden, een invorderingsprocedure worden gestart.
Lid 6
In geval van niet tijdige betaling is het lid zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim en uit dien hoofde de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.
Lid 7
Een maand na de vervaldatum wordt een aanmaning verzonden.
Een boete waarvan de hoogte door het bestuur van de vereniging wordt vastgesteld zal bovenop het nota bedrag verschuldigd zijn.
Lid 8
Een lid dat twee maanden na de vervaldatum nog niet volledig heeft voldaan aan zijn
betalingsverplichtingen, voortvloeiend uit dit reglement, kan met onmiddellijke ingang worden geschorst door het bestuur. Dit houdt in dat het lid de rechten die aan het lidmaatschap verbonden zijn niet langer kan uitoefenen totdat geheel aan de betalingsverplichtingen is voldaan. Na schorsing kan het bestuur de inning van de vordering uit handen geven. In dat geval komen de (buiten)gerechtelijke kosten volledig voor rekening van het lid. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste vijftien procent (zegge: vijftien procent) van het te incasseren bedrag of, indien de werkelijke kosten hoger zijn, op die werkelijke kosten.
Lid 9
Een lid aan wie het lidmaatschap is opgezegd kan opnieuw lid worden met ingang van het volgende boekjaar indien hij voor de aanvang van dat boekjaar volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Alsdan is dit lid geen entreegeld verschuldigd.
Lid 10
Restitutie van de contributie wordt niet verleend, tenzij in zeer bijzondere gevallen vanwege zwaarwegende redenen, zulks ter beoordeling van het bestuur. Een lid dient hiertoe een schriftelijk verzoek te richten aan het bestuur. Het bestuur kan – onder bijzondere omstandigheden – dispensatie verlenen van de verplichting van een lid om de volledige contributie te betalen.

Artikel 9 Schadeloosstellingen en Boeten
Met verwijzing naar artikel 13 lid 4 van de Statuten
Lid 1
Ieder lid is aansprakelijk voor schade die het aan materiaal, dat eigendom is van de vereniging ofwel in bruikleen is afgestaan aan de vereniging, heeft aangericht.
Lid 2
Indien het herstellen van de door een lid toegebrachte schade aan materiaal kosten met zich meebrengt, beslist uiteindelijk het bestuur wie de kosten draagt.
Lid 3
Het bestuur is bevoegd leden een boete op te leggen bij overtreding van enige bepaling van de statuten en reglementen. Het bestuur is bevoegd een door de KNHB aan de vereniging opgelegde boete te verhalen op het lid dan wel de leden die aanleiding hebben gegeven tot het opleggen van de boete. Wordt een boete opgelegd of verhaald, dan wordt de betrokkene daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld.
Lid 4
Op grond van dit artikel opgelegde boeten moeten binnen 14 dagen na de schriftelijke bekendmaking betaald worden. Leden die na ontvangst van een schriftelijke aanmaning tot betaling in gebreke blijven hun schuld te voldoen, kunnen door het bestuur worden geschorst.
Lid 5
Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van welke aard ook van leden of derden in het gebouw of op het terrein van de vereniging aanwezig.
Lid 6
De vereniging heeft voor haar leden een ongevallenverzekering afgesloten.

Artikel 10 Bestuur
In aanvulling op Artikel 15 der Statuten
Lid 1
In aanvulling op artikel 15, lid 2 van de Statuten geldt dat de Algemene Vergadering ook nietstemgerechtigde leden als lid van het bestuur kan benoemen. Hiertoe is een meerderheid van tweederde van het aantal aanwezige stemgerechtigde leden vereist.
Lid 2
Het bestuur verdeelt in onderling overleg de functies en stelt de taken van ieder bestuurslid vast, met inachtneming van de bepalingen van de statuten van de vereniging en van dit reglement. Er is een bestuurslid hockeyzaken senioren, bestuurslid hockeyzaken junioren, bestuurslid accommodatie en bestuurslid algemene zaken;
Lid 3
De bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar en kunnen eenmaal herbenoemd worden. Het bestuur stelt een rooster op voor het aftreden van bestuursleden.
Lid 4
De voorzitter heeft de leiding van alle vergaderingen van het bestuur. Hij heeft te allen tijde het recht op inzage van hetgeen onder de overige bestuursleden berust. Alle bestuursbesluiten worden door de voorzitter mede ondertekend. De voorzitter brengt op de jaarlijks te houden algemene vergadering verslag uit van het afgelopen boekjaar. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter worden zijn taken waargenomen door een door de overige bestuursleden aan te wijzen lid van het bestuur.
Lid 5
De taken van de secretaris van het bestuur zijn onder meer de navolgende:
a. het voeren van correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur;
b. het houden van het verenigingsarchief;
c. het notuleren ter algemene vergadering, tenzij een andere persoon daartoe door het bestuur is
aangewezen, en ondertekening van vastgestelde notulen;
d. het notuleren ter bestuursvergadering en ondertekening van goedgekeurde notulen;
e. het (gedelegeerd) voeren van de ledenadministratie.
Lid 6
De taken van de penningmeester van het bestuur zijn onder meer de navolgende:
a. het innen en het beheren van alle gelden van de vereniging;
b. het afleggen van rekening en verantwoording aan de algemene vergadering over de geldstroming binnen de vereniging;
c. het zorg dragen voor het betalen van de rekeningen na akkoord van het bestuurslid van het beleidsgebied dat het betreft. Daartoe stelt de penningmeester van het bestuur zich hoofdelijk verantwoordelijk voor de onder hem berustende gelden en andere activa en passiva die aan de vereniging toebehoren/verschuldigd zijn of die de vereniging in bruikleen heeft ontvangen.
De penningmeester van het bestuur mag slechts tussentijds aftreden, indien de boeken zijn goedgekeurd door de kascommissie en er decharge is verleend door de Algemene Vergadering.
Lid 7
Iedere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien een bepaalde taak tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen volledig verantwoordelijk, tenzij een bestuurslid bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

Artikel 11 Bestuursvergaderingen
Lid 1
De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse als bij de oproeping bepaald.
Lid 2
De bestuursvergaderingen worden gehouden zo vaak als door het bestuur nodig wordt geacht. Verder op wens van de voorzitter dan wel op wens van tenminste drie leden van het bestuur;
Bestuursvergaderingen worden bovendien gehouden telkenmale wanneer een van de bestuurders daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten de oproeping doet.
Lid 3
De oproeping tot de bestuursvergadering wordt door de secretaris tijdig verzonden;
Lid 4
De oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
Lid 5
Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen ten aanzien van alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
Lid 6
Ieder bestuurslid heeft toegang tot de bestuursvergaderingen.
Lid 7
Van het verhandelde in de bestuursvergadering worden notulen gehouden. De notulen worden op de door het bestuur te bepalen wijze vastgesteld en ondertekend.

Artikel 12 Bestuursbesluiten
Lid 1
Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen in een bestuursvergadering, waarin ten minste de helft van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich ter vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een
bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.
Lid 2
Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Alle bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Lid 3
Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen. Buiten vergadering kan een besluit slechts worden genomen met algemene stemmen van alle bestuurders en kunnen de stemmen alleen schriftelijk worden uitgebracht. Het bestuur draagt zorg voor het houden van aantekening van de besluiten die zijn genomen op de in dit lid bedoelde wijze.

Artikel 13 Commissies
Lid 1
De vereniging kent een aantal verschillende commissies. Deze commissies worden ingesteld door de algemene vergadering en kunnen te allen tijde ook door die algemene vergadering worden ontbonden. De algemene vergadering kan een benoemingsprocedure vaststellen, welke procedure aan de betreffende commissie schriftelijk bekend wordt gemaakt.
Lid 2
Een bestuurslid kan deel uitmaken van een commissie, tenzij het bestuur en de commissie gezamenlijk unaniem anders beslissen.
Lid 3
Van commissies kunnen ook niet-leden van de vereniging deel uitmaken.
Lid 4
Commissies brengen over hun vergaderingen schriftelijk verslag uit aan het bestuur. Commissies brengen bovendien aan het einde van het boekjaar een schriftelijk verslag uit over dat boekjaar aan de algemene vergadering.
Lid 5
Elke commissie heeft een bestuurslid als referent, die verantwoordelijk is voor de
informatievoorziening naar de commissie en de inbreng van alle voorstellen uit de commissie in de vergaderingen van het Algemeen bestuur.
Lid 6
Iedere commissie dient voor aanvang van een boekjaar een begroting voor het komende boekjaar in te dienen. Omtrent de financiën van een commissie kan het bestuur een tussentijdse rapportage verlangen.
Lid 7
De vereniging kent in ieder geval de volgende commissies:
 • de kascommissie;
 • de technische commissie senioren;
 • de technische commissie jeugd;
 • de evenementencommissie;
 • de accommodatiecommissie;
 • de sponsorcommissie;
 • de scheidsrechterscommissie.
Lid 8
met verwijzing en in aanvulling op artikel 20 lid 2 van de Statuten
De kascommissie wordt jaarlijks door de algemene vergadering benoemd en bestaat uit minimaal twee commissieleden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Een van de leden van de kascommissie is niet herbenoembaar. De kascommissie stelt een rooster van aftreden op. De leden van de kascommissie hebben gedurende ten hoogste drie achtereenvolgende boekjaren zitting in deze commissie. De kascommissie heeft tot taak het onderzoeken van de balans, de staat van baten en lasten met toelichting en het financieel beleid van het bestuur en het uitbrengen van verslag daarvan aan de algemene vergadering. De kascommissie heeft daartoe het recht om van het bestuur te eisen dat inlichtingen worden verschaft, dat de kas en de waarden worden getoond en dat boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar worden gesteld.
Lid 9
De technische commissie senioren wordt jaarlijks door de algemene vergadering benoemd en bestaat uit minimaal drie leden. De leden van de technische commissie senioren zijn onbeperkt herbenoembaar. De commissie heeft tot taak het organiseren van de seniorenafdeling.
Lid 10
De technische commissie jeugd wordt jaarlijks door de algemene vergadering benoemd en bestaat uit minimaal drie leden. De leden van de technische commissie jeugd zijn onbeperkt herbenoembaar. De commissie heeft tot taak het begeleiden van de juniorleden.
Lid 11
De tuchtcommissie wordt jaarlijks door de algemene vergadering benoemd en bestaat uit drie leden. De leden van de tuchtcommissie zijn onbeperkt herbenoembaar met dien verstande dat deze leden gedurende ten hoogste drie achtereenvolgende boekjaren zitting in deze commissie kunnen hebben. De tuchtcommissie heeft tot taak het beoordelen en bestraffen van overtredingen door leden overeenkomstig het in het tuchtreglement van de vereniging bepaalde.
Lid 12
De accommodatiecommissie wordt jaarlijks door de algemene vergadering benoemd en bestaat uit minimaal drie leden. De leden van de accommodatiecommissie zijn onbeperkt herbenoembaar. De accommodatiecommissie heeft tot taak het beheren van en het plegen van onderhoud aan de accommodatie van de vereniging. De accommodatiecommissie is gerechtigd personen die zich niet in overeenstemming met de door haar ter beheer van de accommodatie gestelde regels gedragen onder opgaaf van redenen de toegang tot de accommodatie van de vereniging te ontzeggen.
Lid 13
De scheidsrechterscommissie wordt jaarlijks door de algemene vergadering benoemd en bestaat uit minimaal twee leden. De leden van de scheidsrechterscommissie zijn onbeperkt herbenoembaar. De scheidsrechterscommissie heeft tot taak het zorg dragen voor de leiding over wedstrijden en toernooien van de vereniging en voor de bevordering van de coördinatie van de opleiding tot gekwalificeerd scheidsrechter.
Lid 14
De sponsorcommissie wordt jaarlijks door de algemene vergadering benoemd en bestaat uit minimaal drie leden. De leden van de sponsorcommissie zijn onbeperkt benoembaar. De sponsorcommissie heeft tot taak het verwerven van fondsen ten behoeve van de exploitatie van de vereniging. Zij kan hiertoe diensten en tegenprestaties te gelde maken. Contracten kunnen slechts door de voorzitter en de penningmeester van het algemeen bestuur gezamenlijk worden getekend

Artikel 14 Officieel Orgaan
Lid 1
De vereniging heeft een officieel orgaan, de website www.mhcc.nl.
Lid 2
Het bestuur benoemt een webmaster, die belast is met het opmaken en in stand houden van de website.
Lid 3
De secretaris van het bestuur, dan wel het bestuurslid dat belast is met het wedstrijdsecretariaat maakt in het officieel orgaan melding van: nieuwe leden; aankondiging en agenda's van algemene vergaderingen; wedstrijden en toernooien; en besluiten en mededelingen, voor zover deze door het bestuur nodig worden geacht.

Artikel 15 Algemene Vergaderingen
Met verwijzing en in aanvulling op Artikel 18 der Statuten
Lid 1
De voorzitter verleent de leden het woord in de volgorde waarin zij dit hebben gevraagd. De secretaris houdt hiervan aantekening. De voorzitter heeft het recht een lid dat zich volgens zijn mening niet behoorlijk gedraagt het woord te ontnemen of het verblijf ter vergadering te ontzeggen behoudens een geslaagd beroep van de betrokkene op de vergadering.
Lid 2
De secretaris legt ter vergadering een presentielijst neer waarop de aanwezige leden, of hun wettelijk vertegenwoordiger, hun naam plaatsen en aantekenen of zij al dan niet stemgerechtigd zijn. Voorts wordt op de presentielijst aangetekend of een lid, en zo ja door welk ander lid, gemachtigd is tot het uitbrengen van nog een stem, onder overlegging van een, naar het oordeel van de voorzitter, afdoende schriftelijke volmacht, als bedoeld in artikel 11 lid 5 van de statuten van de vereniging. De secretaris controleert de volmachten en de lijst met stemgerechtigden aan de hand van de ledenlijst.
Lid 3
Voor de aanvang van de stemmingen over personen wijst de voorzitter drie neutrale personen aan die de stemmen tellen en van de uitkomst verslag zullen uitbrengen aan de voorzitter; daarna deelt de voorzitter de uitslag van de stemming aan de vergadering mede.
Lid 4
Bij hoofdelijk oproeping geschieden de stemmingen in volgorde van de presentielijst met dien verstande dat eerst de stemgerechtigde leden, al dan niet bij volmacht, daarna de stemgerechtigde bestuursleden en tenslotte de stemgerechtigde voorzitter hun stemmen uitbrengen.
Lid 5
Van het verhandelde in een algemene vergadering worden door de secretaris of de door het bestuur daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen worden in het officieel orgaan gepubliceerd, of op een andere, ter keuze van het bestuur, wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.

Artikel 16 Wijzigingen en Aanvullingen Huishoudelijk Reglement
Lid 1
Dit reglement kan slechts door de algemene vergadering met meerderheid van stemmen worden gewijzigd. Het voorstel tot wijziging alsmede de inhoud van de wijziging moet tenminste twee weken voor de desbetreffende algemene vergadering via haar website aan de leden worden bekendgemaakt.
Lid 2
Een besluit tot wijziging van dit huishoudelijk reglement treedt in werking op de dag volgende op die waarop de algemene vergadering dat besluit neemt, tenzij de algemene vergadering een later tijdstip vaststelt.
Lid 3
Wijzigingen in dit reglement dienen onmiddellijk ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond.
Dit reglement is vastgesteld door de algemene vergadering de dato 11 december 2009 en per 1 januari 2010 in werking getreden.